دستگاه بسته بندی لبنیات شرکت چیاو عراق

 

کارفرما: شرکت چیاو عراق