دستگاه بسته بندی لبنیات شرکت زالی

دستگاه بسته بندی لبنیات پرکن مایعات لبنی به سفارش شرکت لبنیات زالی

 

کارفرما: شرکت لبنیات زالی